Gå til hovedindhold

Jeg har problemer med vand på min ejendom

Klimaforandringer og naturlig variation? Der kan være mange grunde til at man har problemer med vand på sin ejendom. Fælles for disse er, at det er træls!

Oversvømmet sti ved en trappe
 • Læs op

Indhold

  Det er både hydraulisk og økonomisk umuligt, at dimensionere offentlige kloakledninger således, at alt tag- og overfladevand altid kan bortledes. Derfor vil der ses regnvand på terræn i forbindelse med visse regnhændelse. 

  I Danmark er det normalt, at overløb med frasepareret regnvand accepteres ved såkaldte 5 års-regnhændelser, og at overløb fra fælleskloakker (blandet spildevand og regnvand) accepteres ved 10 års-regnhændelser. Herved begrænses risikoen for uhygiejniske forhold, samt skader på miljøet. Kloaksystemet er generelt dimensioneret til at kunne overholde dette.

  Serviceniveauet beskriver, hvor ofte regnvand fra henholdsvis regnvands- og fælleskloaksystemet må forekomme på terræn i mængder, der kan forvolde skade - som beskrevet ovenfor er det normalt fastsat til henholdsvis 5- og 10 års-regnhændelser.

  Hvis en regnhændelse overstiger serviceniveauet, kan hverken kommunen eller spildevandsselskabet gøre noget for at forhindre vand på terræn

  Overfladevand er vand der løber på overflader – jord, asfalt, belægning, græs. Typisk er der tale om regnvand, og problemet er især markant, når der har været skybrud, langvarig regn eller når sne og is smelter.

  I separatkloakerede områder, vil der være en regnvandsledning, som kan modtage regnvand fra tagflader og befæstede arealer indtil en vis grænse. I spildevandsplanen kan du læse, hvor stor en procentdel af din grund, som du må aflede overfladevand fra direkte til regnvandsledningen. Overstiges denne procentsats, skal du selv forsinke eller nedsive en del af overfladevandet.

  I spildevandskloakerede områder skal alt overfladevand håndteres på egen jord.

  Hvis der alligevel opstår problemer, skal man huske, at man er forpligtiget til at håndtere overfladevand på sin egen jord. Kommer vandet fra naboens areal, så tag en snak og se om I kan finde en god løsning på problemet sammen. Kommer vandet fra offentlige arealer eller veje, så kontakt Ikast-Brande Kommune.

  Af de mulige løsninger, skal man først og fremmest se på, om de eksisterende systemer fungerer. Måske skal der laves reparationer eller rensninger af ledninger og faskiner?

  Virker dette ikke, kan man overveje at lave en LAR-løsning – f.eks. en lavning eller et regnbed, hvor overfladevand kan nedsive fra overfladen. Alternativt kan der laves en faskine under jorden. Bemærk at jorden skal være egnet til nedsivning. Man kan ikke nedsive på lerjord.

  Hvis nedsivning ikke er muligt, kan det undersøges, om det er muligt at lede vandet via dræn eller grøfter. Ikast-Brande Kommune er myndighed for både vandløb og spildevand, og borgerne er altid velkomne til at henvende sig til os. Desværre kan vi ikke stille garanti på at finde en løsning.

  Stigende grundvand er et klimarelateret problem, som det er meget svært at gøre noget ved.

  Hvis grundvandet udgør en risiko for bygninger, anbefaler Ikast-Brande Kommune, at man kontakter en autoriseret kloakmester, med henblik på at få etableret omfangsdræn. Omfangsdræn må kobles på den offentlige regnvandsledning.

  Problemer med højtstående grundvand kan kun løses ved at lede grundvandet væk – enten til et vandløb, eller til et sted, hvor jorden er egnet til nedsivning. Bemærk at det ikke er alle steder, der kan findes en løsning på det højtstående grundvand. 

  Stigende grundvand er sammen med kystbeskyttelse fokusområder i det foreløbige materiale fra regeringen vedr. klimatilpasning.
  Link til informationer om klimatilpasning