Gå til hovedindhold

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

En vandplan er en statslig plan, der opstiller målene for den fremtidige miljøtilstand i vandområder med forslag til, hvad kommunen kan gøre for at bringe vandområderne i god økologisk tilstand. Et vandområde kan være en sø, en å eller andre vandløb / vandområder eller havvandet nær kysterne.

 

God økologisk tilstand betyder, at vandet skal have en kvalitet, der giver gode livsbetingelser for dyr og planter.

 

Kommunerne skal på baggrund af de statslige planer udarbejde handleplaner, der beskriver, hvorledes miljømålene skal nås.

 

Under udarbejdelse af denne spildevandsplan er vandplanerne endnu ikke sendt i høring, og denne spildevandsplan har derfor ikke kunnet målrettes specifikt imod vandplanernes krav, da disse endnu ikke er kendte.

Det rensede spildevand fra renseanlæg, ejendomme i det åbne land samt overfladevand fra Ikast-Brande Kommune udledes til vandløb og søer, (der er dog ingen kommunale udledninger til søer). Derudover sker der nedsivning af overfladevand og spildevand i jorden.

 

I Ikast-Brande Kommune er der i alt 450 km målsatte vandløb og 11 målsatte søer. De 4 hovedvandløb, Skjern Å, Gudenå, Storå og Brande Å, der afvander kommunen, er alle tilknyttet sårbare vandområder bl.a. Ringkøbing Fjord.

 

Det har tidligere været Vejle og Ringkjøbing Amter, som både fastlagde målsætningen for de ferske vande i Ikast-Brande Kommune, samt kontrollerede om vandkvaliteten opfyldte de konkrete målsætninger. Efter den 1. januar 2007 er disse opgaver overgået til Miljøcenter Ringkøbing. Resultatet af Basisanalyse del II, risikovurderingen, som er udarbejdet af de tidligere amter viser manglende opfyldning af målsætningerne for mange vandløb og søer i kommunen. Indtil de nye vandplaner foreligger, er det fortsat de udpegninger og krav til vandløb og søer som fremgår af regionplanerne, der er gældende.

 

Ved at nedsætte påvirkningen fra udledninger af regn- og spildevand vil Kloakforsyningen bidrage til, at vandløb og søer kan opnå den kvalitet, der fastsættes i de kommende vandplaner.

 

Opgørelsen af vandløbenes og søernes kvalitet fremgår af registreringer fra statens officielle database WinBio. Vurderinger af vandløbenes tilstand bør ikke ske på data ældre end 4-5 år. I spildevandsplanen er således anvendt data fra 2004 til 2008.

 

De seneste registreringer af vandløbene er foretaget i 2008. Disse omfatter påvirkningerne fra 143 regnbetingede udløb fra kloaksystemerne (udløb der kun bør træde i kraft under regn) for at fastlægge, om disse bidrager til uacceptable forhold i vandløbene.