Gå til hovedindhold

Vandløb

I Ikast-Brande Kommune er der i alt 450 km målsatte vandløb. For yderligere oplysninger om recipienternes målsætning henvises til amternes regionplaner 2005.

Vandløb

I programmet WinBio er der registreret 161 målestationer i Ikast-Brande Kommune med data fra 2004 og fremefter. Målestationerne indholder oplysninger om vandløbenes tilstand kategoriseret efter de såkaldte faunaklasser. Ifølge WinBio kan vandløbene i Ikast-Brande Kommune ved 48 % af målestationerne leve op til de nuværende målsætninger for vandløbsstrækningerne. De steder, hvor målet ikke er nået, er årsagen oftest dårlige fysiske forhold i vandløbet.
 
Udledninger af utilstrækkelig renset spildevand fra spredt bebyggelse samt forurening fra renseanlæg og overløbsbygværker har tidligere udgjort en væsentlig årsag til manglende målopfyldelse. Siden de forrige regionplaner fra 1997 er der renoveret en række spildevandsanlæg, ligesom der er gennemført indsatser mod udledning fra ejendomme i det åbne land.
 
I 2008 blev der foretaget en gennemgang af 143 udløb fra overløbsbygværker, renseanlæg mv. Den primære årsag til, at vandløbsmålsætningerne ikke er opfyldt ved de besigtigede udløb er også her de fysiske forhold. Ved 69 steder, svarende til 48 %, er vandløbenes fysiske bonitet (skala 0 - 5) vurderet mindre end 3, og dermed vil der ikke kunne opnås "god økologisk tilstand", som de kommende vandplaner forventes at stille krav om.
 
Der er identificeret 24 udløb (17 %), hvor der skal iværksættes tiltag for at forhindre hydrauliske og / eller uhygiejniske forhold. Der kan i øvrigt henvises til bilaget udløbsregistrering.

Det forventes, at de kommende vandplaner vil stille krav om, at hovedparten af vandløbene skal have "god økologisk tilstand", og at dette omsat til DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Index) vil svare til karakteren faunaklasse 5. Hvor vandløbstilstanden i dag har en faunaklasse bedre end 5, vil denne kvalitet skulle fastholdes.
 
Den indsats, der skal til for at opfylde målsætningerne i de kommende vandplaner, vil blive beskrevet i de kommunale handleplaner.

Vandløbene kan fremover kun overholde de fastsatte miljømål, hvis både kravene til vandkvalitet og vandløbskvalitet er opfyldte. God vandløbskvalitet indebærer bl.a. tilstrækkelig vandmængde, varierede strømforhold, varieret bevoksning i og omkring vandløbet samt fri passage for dyr, fisk og insekter.
 
I de tilfælde, hvor den manglende opfyldelse af målsætningen skyldes dårlige fysiske forhold, okkerpåvirkning, eller andet kan der udarbejdes projekter, der tager sigte på forbedringer heraf. Forbedringerne kan f.eks. bestå i etablering af okkerfældningsbassiner, fjernelse af spærringer, udlægning af grus og sten og etablering af regnvandsbassiner, eventuelt i kombination med en mere miljøvenlig vedligeholdelse og naturpleje.

En skematisk oversigt over vandløbene i Ikast-Brande Kommune vil fremgå af de kommende vandplaner.