Gå til hovedindhold

Vandforbrug

Vandforbrug

 • Læs op
Vandforbrug

Ikast-Brande Kommune har 40.176 indbyggere (pr. 1. januar 2009). Ca. 80 % af befolkningen bor i byer med over 200 indbyggere, mens resten bor i landdistrikterne.
 
Kommunens samlede areal udgør 736,4 km².
 
De faktorer, der har væsentlig indflydelse på vandforbruget (og dermed på spildevandsafledningen), er:

 • Befolkningsudviklingen
 • Boligbyggeri
 • Erhvervsudvikling
 • Fremtidige tilslutninger til vandværker og offentlig kloak

I forbindelse med denne spildevandsplan forudsættes generelt, at udviklingen i vandforbruget er jævnt stigende i perioden frem til 2021.

Befolkningsprognose 2009 - 2019XXX for Ikast-Brande Kommune er der lavet nye prognoser for befolkningstilvæksten. Der påregnes en svagt stigende befolkningstilvækst på ca. 2.000 personer fra 39.893 personer i 2008 til 41.825 i 2019. Dette svarer til en befolkningstilvækst på 4,8 %. Region Midtjyllands Kommunestatistik siger, at Ikast-Brande Kommune vil få en befolkningstilvækst på ca. 5,8 % frem til 2030. Befolkningstilvæksten på 5-6 % forventes at medføre en svag stigning i vandforbruget.
 
Befolkningsudviklingen i hele Ikast-Brande Kommune samt befolkningsudviklingen i land og by, per 2009 (jf. Fakta fra Region Midtjyllands Kommunestatistik om Ikast-Brande Kommune) fremgår af nedenstående diagrammer.

Ikast-Brande Kommune er en bykommune med 40.176 indbyggere (pr. 1. januar 2009). Kommunen har det særlige træk i forhold til mange af landets øvrige bykommuner, at kommunens største by ikke har mere end 14.785 indbyggere. Det er derfor væsentligt for kommunen som helhed, at der også sker en gunstig udvikling i kommunens andre byer. Desuden bor ca. 80 % af befolkningen i byer med over 200 indbyggere.
 
Kommunen har to større byer (tal pr. 1. januar 2009):

 • Ikast med 14.785 indbyggere
 • Brande med 6.795 indbyggere

Der er fire mellemstore byer:

 • Bording med 2.326 indbyggere
 • Engesvang med 1.971 indbyggere
 • Nørre Snede med 1.918 indbyggere
 • Ejstrupholm med 1.704 indbyggere

Herudover er der en række landsbyer (over 200 indbyggere), som primært ligger i landzone, og en række mindre bebyggelser i landdistrikterne.
 
Byudviklingen i de større byer i Ikast-Brande Kommune er præget af de senere års byggeboom. Der har indtil 2009 været godt gang i salget af byggegrunde både til nye boliger og nyt erhverv især i de to største byer Ikast og Brande. Desuden har eksisterende virksomheder udvidet.
 
Udbygningen af boliger i kommunen er primært sket i tilknytning til de større byer. Det er fortrinsvis parcelhuse, der er opført, men i Ikast og Brandes bymidter er der også sket en fortætning med flere etageboliger.
 
I kommuneplanen er der gjort rede for, hvordan boligbyggeriet forventes at udvikle sig. Byggeriet af helårsboliger forventes væsentligst at ske i hovedbyen Ikast og centerbyen Brande. I Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm skal der blot være mindre nye arealudlæg til boligformål.
 
Ved beregning af arealbehov til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere areal til nybyggeri end 1 ha pr. 10 boliger i Ikast og 1 ha pr. 7 boliger i de øvrige byer.
 
Fordelingen af boligbyggeriet i kommunens byer jf. kommuneplanen fremgår af nedenstående diagram.

Boligbyggeriet er i kommuneplanen forudsat fordelt således:

 • Ikast by: Udlagt 57 ha svarende til ca. 570 nye boliger
 • Brande by: Udlagt 45 ha svarende til ca. 315 nye boliger
 • Bording by: Udlagt 14 ha svarende til ca. 98 nye boliger
 • Engesvang by: Udlagt 12 ha svarende til ca. 84 nye boliger
 • Nørre Snede by: Udlagt 14 ha svarende til ca. 98 nye boliger
 • Ejstrupholm by: Udlagt 6 ha svarende til ca. 42 nye boliger

Ikast-Brande Kommune vurderer, at rummeligheden i de allerede udlagte boligarealer i landsbyerne som udgangspunkt dækker de reelle behov for udviklingsmuligheder i planperioden.

Der har tidligere været stor erhvervsudvikling omkring Ikast og Brande. I 2007 blev der i alt solgt ca. 20,6 ha kommunal erhvervsjord. I 2008 har Ikast-Brande Kommune solgt ca. 3,7 ha erhvervsjord. Lige efter årsskiftet 2008/2009 blev der dog solgt yderligere ca. 43 ha erhvervsjord. Der er således solgt i alt 67,3 ha erhvervsjord på godt 2 år. Finanskrisen kan dog medføre, at denne udvikling ikke fortsætter over en længere årrække.
 
Jf. lokalplan 12.4. er der i Brande aktuelle planer om byggemodning af 143 ha erhvervs-område, som forventes bebygget indenfor 4 år. Inden 2019 forventes yderligere bebygget 200 ha udlagt til klasse 3-6, som omfatter håndværksvirksomheder, levnedsmiddelfabrikker, betonfabrikker, asfaltfabrikker, slagterier og jernstøberier.
 
De væsentligste udlæg af erhvervsarealer vil fremover være i Ikast og Brande. I Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm skal der blot være mindre erhvervsarealer til udvidelser for de eksisterende virksomheder eller til mindre håndværk. Pårup har en særstatus som by med erhvervscenterfunktion, derfor bliver der også udlagt nye erhvervsarealer her.
 
Såfremt ovenstående planlagte erhvervsarealer bebygges, vil det medføre et stigende vandforbrug. Hvor stort dette forbrug vil blive, afhænger af typen af erhvervsvirksomheder og industri.
 
Totalt set må der forventes en svag stigning i vandforbruget, og dermed spildevandsafledningen relateret til erhverv.
 
Arbejdspladser i 2010
 
Der var i 2010 i alt 21.209 arbejdspladser (jf. Fakta fra Region Midtjyllands Kommunestatistik om Ikast-Brande Kommune) fordelt med:

 • Primære erhverv: 4,9 %
 • Fremstillingserhverv: 27,6 %
 • Bygge og anlæg: 6 %
 • Private serviceerhverv: 39,9 %
 • Offentlige tjenesteydelser: 21,5 %

Tidligere lå enhedsvandforbruget i gennemsnit på 170 m3/år pr. boligenhed. Ved installering af vandmålere og vandbesparende foranstaltninger er dette tal generelt faldet gennem de senere år.
 
I spildevandsplanen er der anvendt et enhedsvandforbrug på 130 m3/år pr. boligenhed. Enhedsvandforbruget tager udgangspunkt i et gennemsnitsforbrug baseret på erfaringer fra sammenlignelige kommuner samt oplysninger om det nuværende vandforbrug fra de private vandværker i Ikast-Brande Kommune.
 
For erhvervsvirksomheder tages der udgangspunkt i konkrete målinger eller tal for standardforbrug.

Det nuværende vandforbrug i de enkelte byer (de private vandværker) er indberettet jf. nedenstående tabel:

By/vandværkAntal boliger tilsluttet offentlig kloark (stk.)    2006 (m3/år2007 (m3/år2008 (m3/år)Gennemsnit 2006-2008 (m3/år)Vandforbrug Kloark (antal boliger x engedsvandforbrug) (m3/år)
Blåhøj By Vandværk6234.20934.076-34.1428.060
Blåhøj St. Vandværk13354.86251.000-52.93117.290
Boest276.1736.462-6.3173.510
Bording Vandværk1.079320.489341.146328.631330.088140.270
Brande Vandværk2.779-788.065-788.065360.880
Ejstrupholm Vandværk640123.312121.491165.545136.78283.200
Engesvang Vandværk756139.354138.667144.125140.71598.280
Gl. Hampen Vandværk317.3937.4667.3507.4034.030
Gludsted Vandværk11620.85421.70320.4517.40315.080
Hampen St. Vandværk14518.12217.62417.87021.00218.850
Uhre vandværk10256.45857.67369.89361.34113.260
Ikast Vandværk6.208772.6191.084.0361.116.8101.100.423807.040
Isenvad Vandværk204116.339114.112110.283113.57826.520
Klovborg Vandværk24936.60940.165-38.38732.370
Munklinde Vandværk28---17.0003.640
Nørre Snede Vandværk874150.196154.828156.497153.840113.620
Total13.430---2.635.2061.745.900

Når der tages udgangspunkt i kommuneplanens udlægning af arealer i byområderne til boliger, befolkningstilvækst og virksomhedsudviklingen, forventes der en stigning i vandforbruget på mellem 100.000 og 400.000 m3 pr. år indenfor kloakerede områder. Denne udvikling i spildevandsmængden vurderes at være uproblematisk i relation til den eksisterende spildevandsstruktur i Ikast-Brande Kommune.