Gå til hovedindhold

Udløb

Udløb

Under punkterne i menuen til venstre gennemgåes de regnbetingede udløb, generelle krav hertil samt forhold vedrørende bassiner og bygværker.

Udløbets placering vises på kortet. Der kan navigeres og zoomes i kortet.  Der vises udvalgte data for det enkelte udløb ved at klikke på det enkelte. Forklaring til skemaet kan findes i menuen udløb.

Overordnede krav til regnbetingede udledningerne fra kloaksystemet er beskrevet som målsætninger i afsnittet Vandløb og Søer.
For at minimere vandløbenes direkte påvirkning fra udløbene (erosion og æstetik) bør disse indpasses i de naturlige omgivelser, og sikres mod bortskylning af brinker og vandløbsbund.
 
I afsnittet "Bassiner og bygværker" er overordnet beskrevet, hvilke krav der stilles til udledninger af separat regnvand og fællesvand (blanding af regn- og spildevand).

Kloaksystemet indeholder bygværker og bassiner for at beskytte:

  • Byområder mod oversvømmelse
  • Vandløb/søer mod oversvømmelse og erosion på grund af udledning af store mængder vand på kort tid samt
  • Vandløb/søer mod forurening.

Bassiner og bygværker er vigtige komponenter, når afløbssystemet skal udformes, så ovennævnte formål kan opnås.
 
Der stilles generelt krav til alle regnbetingede udledninger om at vandføringen ikke må overstige et flow svarende til naturlig overfladeafstrømning fra landbrugsarealer. Som udgangspunkt er naturlig afstrømning defineret som 1 -2 l/s/ha totalt areal. Dette krav kan lempes/skærpes, hvis der er forhold, der taler herfor.
 
Med udgangspunkt i udsagnet "mest miljø for pengene" skal placering og indretning af bygværker og bassiner udføres ud fra tankegangen om anvendelse af "bedst mulige teknologi".
 
I nedenstående er opsat generelle retningslinjer for funktionen af overløbsbygværker og bassiner. Disse kan i konkrete tilfælde afviges, såfremt tilsynsmyndigheden (miljøafdelingen) vurderer, dette er nødvendigt. Eksempler på, hvornår retningslinjerne kan fraviges kan læses i afsnittet "Dimensioneringskriterier - bassinanlæg" i menuen "Kloakoplande"
 
Forinden der etableres et bassin skal der ansøges om tilladelse til placering af bassinet samt udledning af spildevandet til vandløbet. Læs mere HER "Etablering af et regnvandsbassin", om hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med etablering af bassiner.

Overløbsbygværker Bassiner
Tilbageholde flydestoffer Reducere flow til vandløb/søer
Tilbageholde så meget organisk stof som muligt Tilbageholde så mange organiske og miljøfremmede stoffer som muligt
  Maksimalt aflaste til recipienten fra 1 gang årligt til hvert 5. år afhængig af recipientens målsætning og vandføring

Generelle funktionskrav til overløbsbygværker og bassiner

Forklaring til udløbsskemaer (pdf)