Gå til hovedindhold

Spildevandsstruktur

Spildevandsstruktur

Spildevandsstruktur

De kommunale spildevandssystemer i Ikast-Brande Kommune modtager og behandler spildevand fra i størrelsesorden 60.420 PE. Ca. 95 % af belastningen stammer fra husholdninger og lettere erhverv. De resterende ca. 5 % stammer fra særlig forurenende industri. De kommunale spildevandssystemer består dels af afløbssystemet (regn- og spildevandsledninger, pumpestationer, overløbsbygværker, bassiner mv.) og dels af renseanlæg.
 
Afløbssystemet omfatter i alt ca. 579 km ledninger, hvoraf 216 km er fællessystem, 200 km er spildevandsledninger og 163 km er regnvandsledninger.
 
Ud over de kommunale spildevandssystemer findes der en række private spildevandssystemer. Disse beskrives under "Ejendomme på landet".
 
Fordelingen af spildevand på kommunale og private spildevandsanlæg fremgår af nedenstående oversigtsskema.

Type   Antal PE
Kommunale spildevandsanlæg Huse og lejligheder  Erhverv / institutioner 60.420
Private spildevandsanlæg Større spildevandsanlæg Samlede bebyggelser spreds bebyggelser sommerhus 1.270
I alt   61.690

Den overordnede struktur for de kloakerede områder fremgår her. Heraf kan ses, at der i dag er tale om en decentral spildevandsstruktur, hvor hovedparten af spildevandet fra det offentlige system tilledes 5 renseanlæg:

 • Blåhøj Renseanlæg
 • Ikast Renseanlæg
 • Klovborg Renseanlæg
 • Nørre Snede Renseanlæg
 • Sandfeld Renseanlæg

Disse renseanlæg beskrives nærmere under "Renseanlæg".
 
Den overordnede struktur kan opdeles i følgende 25 hovedoplande:

 • Blåhøj St.
 • Boest
 • Bording
 • Bording Kirkeby
 • Bande
 • Drantum
 • Ejstrupholm
 • Engesvang - Moselund
 • Gl. Blåhøj
 • Gl. Hampen
 • Gludsted
 • Hampen
 • Hedegård
 • Ikast
 • Industri Øst
 • Isenvad
 • Klovborg
 • Krondal
 • Munklinde
 • Nørre Snede
 • Pårup
 • Rørbæk
 • Smedebæk
 • Store Thorlund
 • Uhre  

Disse er nærmere beskrevet under "Byområder med kloak".
 
Med tilknytning til denne spildevandsplan er udarbejdet en strukturplan for spildevandsområdet, der belyser konsekvenserne af en ændret fremtidig struktur på spildevandsområdet.

I Ikast-Brande Kommune er alle fælles kloakanlæg i kommunens byer gennem spildevandsplanlægningen optaget som offentlige spildevandsanlæg. Dette vil sige, at Kloakforsyningen i Ikast-Brande Kommune har ansvaret for anlæggenes drift og vedligeholdelse.
 
Alle spildevandsanlæg i denne plan er offentlige, medmindre det udtrykkeligt er nævnt, at de er private.
 
Spildevandsanlæg, der udelukkende tjener som afløb for den enkelte ejendom er private og skal inden for ejendommens skel udføres og drives af grundejeren og på dennes bekostning.
 
Nye spildevandsanlæg, der er beskrevet i denne plan, skal anlægges og drives som offentlige spildevandsanlæg, medmindre andet er særskilt beskrevet. Ved spildevandsanlæg forstås i denne forbindelse alle former for anlæg, som anvendes til afledning og / eller rensning af spildevand, herunder regn- og overfladevand.
 
Ikast-Brande Kommune fører tilsyn med private kloakanlæg og giver tilladelse og / eller stiller krav til ejendommes tilslutning til offentlige spildevandsanlæg. Husspildevand i kloakerede områder skal altid afledes til kloak (fælles- eller separatkloak). Det afhænger af kloakoplandets status og en konkret vurdering af, om regnvand må afledes til fælleskloak, separat regnvandsledning eller skal nedsives individuelt på den enkelte ejendom.
 
Ikast-Brande Kommune kan stille krav om rensning eller lignende foranstaltninger til virksomheder, der afleder eller planlægger at aflede store mængder og / eller stærkt forurenende spildevand til den offentlige kloak.

Denne plan fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af spildevandsprojekter i planperioden 2010-2021. I forbindelse med den senere detailprojektering fastlægges placeringen af ledningsanlæg, bygværker mv. Berørte lodsejere informeres herom.
 
Rådighedsindskrænkninger og arealerhvervelser foregår ved ekspropriation, og der betales erstatning. Såvel de materielle som de økonomiske forhold kan påklages.