Gå til hovedindhold

Søer

I Ikast-Brande Kommune findes 11 målsatte søer. Kun Hampen Sø lever på nuværende tidspunkt op til sin målsætning i Regionplanen.

Søer

Lang de fleste søer er gennem tiden blevet belastet med næringsstoffer som især fosfor og kvælstof. Dette medfører en stærkt forøget algevækst i søerne med lavt sigtedybde til følge (uklart vand).
 
Denne påvirkning af søerne gennem de sidste 30-50 år skyldes hovedsagelig intensivering af landbrug og udledning af urenset spildevand fra enkelte ejendomme. Udledninger fra dambrug har også bidraget til en øget algevækst i søerne. En række tiltag i den sidste planperiode er iværksat for at forbedre tilstanden, men modsat vandløbene er søer svære at få bragt på ret kurs, selv om forureningen fra omgivelserne kommer under kontrol. Det skyldes ophobet fosfor i sedimentet fra tidligere tiders udledninger. De mange alger og et næringsrigt sediment fra tidligere tiders udledninger er sammen med få fiskearter i søerne som skalle og brasen i stand til at fastholde en dårlig miljøtilstand. 
 
Måleparameteren i de kommende vandplaner forventes at blive klorofylindholdet.
 
I de kommende vandplaner er kommunens søer nærmere beskrevet, herunder tilstanden.

Det må forventes, at der bliver behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer til søerne fra de omgivende arealer blandt andet gennem en øget rensning af spildevandet fra ejendomme i oplandet.

Den indsats der skal til for at sikre en effekt i de udpegede søer vil blive beskrevet i de kommende vandplaner samt i kommunens handleplaner.

En skematisk oversigt over søerne i Ikast-Brande Kommune vil fremgå af de kommende vandplaner.