Gå til hovedindhold

Renseanlæg

Ikast-Brande Kommunes renseanlæg har i henhold til værdiansættelsen pr. 31. december 2008 en samlet genanskaffelsesværdi på ca. 173 mio. kr.

Renseanlæg

Kommunen ejer i 2009 i alt 5 renseanlæg: Ikast Renseanlæg, Sandfeld Renseanlæg, Nørre Snede Renseanlæg, Klovborg Renseanlæg og Blåhøj Renseanlæg.
 
Ikast-Brande Kommune har i 2008 gennemgået alle renseanlæg mht. overordnet fysisk tilstand, procesforhold, belastning, slamhåndtering og nærmiljø. Vurderingen heraf har medført fastsættelse af en forventet restlevetid.

Forklaring til skemaet kan findes i menuen Renseanlæg til venstre

Renseanlæg Anslået restlevetid
Ikast Renseanlæg 10 - 15 år
Sandfeld Renseanlæg 10 - 15 år
Nørre Snede Renseanlæg 15 - 20 år
Klovborg Renseanlæg 1 - 5 år
Blåhøj Renseanlæg 1 - 5 år

 

Det er besluttet at nedlægge Blåhøj og Klovborg Renseanlæg og overpumpe spildevandet til behandling på henholdsvis Sandfeld og Nørre Snede Renseanlæg.

Der stilles krav til spildevandsrenseanlæg ud fra anlæggets kapacitet. Et renseanlægs kapacitet opgøres i enheden PE (personækvivalent), svarende til udledningen fra 1 person. 1 PE er i spildevandsbekendtgørelsen defineret som en årlig udledning af 21,9 kg organisk stof (målt som BI5), 4,4 kg kvælstof og 1 kg fosfor.

Anlægskapacitet Organisk stof - COD Organisk stof - BI5 (mod.) Fosfor Kvælstof
=2000 PE 75 mg/l 15 mg/l    
=5000 PE 75 mg/l 15 mg/l 1,5 mg/l 8 mg/l*

Nationale rensekrav jf. Spildevandsbekendtgørelsens Kapitel 8, § 16 & § 17
*Anlæg med kapacitet fra og med 5.000 til og med 15.000 PE, der har en eksisterende tilladelse, skal alene overholde krav til organisk stof og fosfor, indtil tilladelsen ændres i forbindelse med nyanlæg af renseanlæg eller kapacitetsudvidelse af eksisterende anlæg.
 
Kravene, som er angivet i ovenstående tabel, er minimumskrav, der kan skærpes, såfremt dette vurderes nødvendigt af hensyn til stillede recipientkvalitetskrav. De endelige krav fastsættes ved kommunalbestyrelsens tilladelse til udledning af renset spildevand.
 
Endvidere findes en overordnet forudsætning om, at den hygiejniske vandkvalitet skal være tilstrækkelig god til, at det ikke er forbundet med sundhedsmæssig risiko at anvende vandområderne. Dog kræves badevandskvalitetskrav kun opfyldt på badelokaliteter.

Ikast

Anlægget har et 2 ha stort slammineraliseringsanlæg, der kan håndtere slammængderne ved den nuværende belastning. Efter afvanding afsættes slammet til landbrugsjord.

Sandfeld

Slammet afvandes i en sibåndspresse. Efter afvanding afsættes slammet til landbrugsjord.

Nørre Snede

Slammet afvandes i en dekantercentrifuge. Efter afvanding afsættes slammet til landbrugsjord.

Blåhøj

Uafvandet slam blev kørt til Sandfeld Renseanlæg til forafvanding. Nu er Renseanlægget nedlagt.

Klovborg

Uafvandet slam køres til Ikast Renseanlæg.
 
Med vedtagelsen af lov om omlægning af affaldsforbrændingsafgiften, skal den fremtidige praksis vedrørende slamhåndtering tages op til revision i spildevandsplanens planperiode.

SRO står for Styring, Regulering og Overvågning. Alle renseanlæg i Ikast-Brande Kommune (Blåhøj dog kun overvågning) har et SRO-anlæg.
 
Ved hjælp af SRO-anlægget kan alle processer på renseanlæggene styres, reguleres og overvåges fra en enkelt pc. Såfremt der opstår problemer med renseprocesserne, gives der alarm til driftspersonalet.
 
En vagtordning sikrer, at renseprocessen er overvåget 24 timer i døgnet. Herved er der altid mindst én person, der har ansvaret for at overvåge renseprocesserne på de offentlige renseanlæg.
 
Kloakforsyningens pumpestationer er alle på nær 2 tilsluttet SRO-anlægget. Herved har driftspersonalet sikkerhed for at der ikke sker utilsigtede udledninger af urenset spildevand fra pumpestationerne som følge af driftsstop.