Gå til hovedindhold

Ordforklaring

Ordforklaring

Afløbskoefficient

Dimensionsløs faktor, der afhænger af terrænbefæstelsen, og som regnvandsmængden pr. tidsenhed skal ganges med for at angive den strøm, der påregnes ført til afløbssystemet. Afhængig af, om afstrømning og regn måles som intensiteter (vandføringer per volumenenhed) eller dybder (vandvolumener per arealenhed) fås forskellige afløbskoefficienter.

Afløbsledning

Rørledning eller anden konstruktion, oftest nedgravet, som er konstrueret til transport af spildevand og/eller regnvand.

Afløbssystem

Åbent eller lukket ledningssystem med tilhørende anlæg til transport af spildevand og/eller regnvand til et rensningsanlæg eller andet udledningsanlæg.

Afskærende ledning

Ledning som på afløbssiden af overløbsbygværker fører frem til renseanlægget

Afvandingssystem

Naturligt eller kunstigt anlagt system for afvanding af et opland.

Befæstet areal

Den del af et opland, som udgøres af impermeable eller semipermeable flader og som derved bidrager til overfladeafstrømning

Besluttende myndighed

Organisation med kontroludøvende bemyndigelse.

Brønd med stejlt tilløb

Nedgangsbrønd med en tilslutning fra en højere beliggende afløbsledning ved hjælp af et rør med stor hældningsgrad.

Bundfældningstank

En beholder i afløbssystemet, hvor en del af de bundfældelige stoffer i spildevandet synker til bunds og derved udskilles til senere afhentning.

CDS- regn (Chicago Design Storm)

En dimensioneringsregn, som kan konstrueres for en vilkårlig gentagelsesperiode.

DAS/DANDAS

Database for AfløbsSystemer. Database til registrering og udveksling af afløbsdata.

Detailafløbssystem

Den yderste forgrening af hovedledningssystemet, som er nødvendigt for at skaffe afløb til de enkelte ejendomme.

Delvist separatsystem

Afløbssystem med normalt to ledninger, hvoraf den ene transporterer spildevand sammen med en planlagt mængde regnvand, og den anden transporterer den resterende del af regnvandet.

Driftsopgaver

Opgaver der udføres for at opretholde den daglige funktion af det eksisterende afløbssystem. F. eks. højtryksspuling, rodskæring m.m.

Drænvand

Ved drænvand forstås vand, der ledes til afløbssystemet igennem dræningsanlæg.

Dykkerledning

Del af et afløbssystem, som er placeret lavere end resten af afløbssystemet for at tillade rørledningen at passere under en forhindring, og som derfor opererer under tryk.

Fordelingsbygværk

Bygværk som internt i systemet leder vandet fra en ledning til to eller flere andre ledninger eller til et bassin.

Fornyelse

Alle tiltag, der anvendes for at genoprette eller forbedre eksisterende afløbssystemers funktion.

Forsinkelsesbassin

Bassin til midlertidig opbevaring af spildevand.

Forsyningsledninger

Ledninger som forsyner private kunder og industri med f.eks. gas, elektricitet, kabel-TV og vand.

Fotomanualen

En opslagsbog med fotos, som definerer standarden for, hvordan observationer i forbindelse med TV-inspektioner af afløbsledninger skal afrapporteres.

Fysisk index

Et tal mellem 0 og 10 ( se i Fotomanualen), som angiver en ledningsstræknings fysiske tilstand.

Fællesgrav

Rørgrav, der indeholder mere end én ledning.

Fælles privat spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg som betjener 2 eller flere ejendomme og som ejes, drives og vedligeholdes af ejerne af de pågældende ejendomme. 

Fællessystem

Afløbssystem, hvor spildevand, regnvand og drænvand transporteres i samme ledning(er).

Gravitationssystem

Afløbssystem, hvor strømning forårsages af tyngdekraften, og hvor ledningen er dimensioneret til normalt at fungere i delvist fyldt tilstand.

Grundvand

Vand, som befinder sig i lag under jordoverfladen (under grundvandsspejlet). Grundvand der strømmer ind i et afløbssystem kaldes indsivningsvand eller infiltrationsvand.

Hovedledning

Ledning som stik fra ejendomme, vejbrønde m.m sluttes på.

Husspildevand

Spildevand udledt fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter.

Hydraulisk index

Index for stuvning i brønde(stuvningsindex), kapacitet i ledninger (kapacitetsindex) bestemt ved MOUSE beregninger.

Indsivning

Indtrængning af grundvand i et afløbssystem.

Industrispildevand

Spildevand, som helt eller delvist stammer fra produktion i en industri- eller erhvervsvirksomhed.

Inspektionsbrønd

Brønd med aftageligt dæksel anbragt på en afløbsledning, hvorved der sikres tilgang fra overfladeniveau uden dog at tillade personadgang.

Kloakforsyning

Kommunal virksomhed som har ansvaret for afløbsforholdene i kommunen.

Kontrolpunkt

Del af en afløbsstrækning, hvor de hydrauliske forhold er kendte, og hvor enhver ændring af disse forhold influerer på vandspejlet opstrøms og/eller nedstrøms.

Ledningsfald

Forholdet mellem en rørlængdes lodrette og vandrette projektion. Angives i ‰ eller %.

MOUSE

MOdel for Urban SEwers. Numerisk modelleringsværktøj til simulering og dimensionering af vandføring i afløbssystemer.

Nedgangsbrønd

Brønd med aftageligt dæksel anbragt på en afløbsledning for at tillade adgang for personer.

Nedgangsbrønd med nedføringsrør (dykker)

Nedgangsbrønd med en tilslutning i form af et lodret (vertikalt) rør fra en højere beliggende afløbsledning som ender ved eller lige oven over brøndbunden.

Nedsivningsanlæg

Et spildevandsanlæg som har jorden (grundvandet) som recipient.

Nødoverløb

Udløb som ved driftsforstyrrelser (f.eks. pumpesvigt) udleder spildevand til en recipient for derved at undgå oversvømmelser.

Olieudskiller/sandfang

Bygværk, ofte i forbindelse med tankstationer og værksteder, hvorigennem regnvand/spildevand ledes med så ringe hastighed, at eventuelt olieindhold udskilles på overfladen i et oliefang og hvor sand og grus bundfældes. 

Opland

Afvandingsområde med afløb til et afløbssystem eller vandløb.

Opstuvning

Tilstand, hvori spildevand og/eller regnvand tilbageholdes under tryk i et gravitationsafløbssystem, men som ikke strømmer ud på jordoverfladen og skaber oversvømmelse.

Opstuvningsniveau

Det beregnede eller aktuelle afløbsvandspejl i et afløbssystem opstrøms for et givet kontrolpunkt.

Overfladeoversvømmelse

Tilstand, hvori spildevand og/eller regnvand undslipper fra eller ikke kan trænge ned i et afløbssystem og enten bliver liggende på jordoverfladen eller trænger ind i bygninger fra jordoverfladen (se også oversvømmelse).

Overfladevand

Vand fra nedbør, der strømmer fra jordoverfladen mod en afløbsledning eller recipient.

Overløbsbygværk (regnvandsoverløb)

Bygværk i et fælles- eller delvist separatsystem eller i et rensningsanlæg, som aflaster systemet for overskydende tilløb af vand.

Oversvømmelse

Tilstand, hvor spildevand og/eller regnvand presses ud fra eller er forhindret i at trænge ind i et afløbssystem, hvorved vandet lægger sig på jordoverfladen eller trænger ind i bygninger (se også overfladeoversvømmelse).

PE (personækvivalent)

Den mængde forurening en person bidrager med ud fra standarddefinitioner. Personækvivalenter kan angives for en række nøgleparametre som spildevandsmængde, organisk indhold, næringsstofindhold m.fl. Antallet af personækvivalenter er desuden uafhængig af det aktuelle personbidrag, men måles som den mængde, der tilstrømmer renseanlægget.

Recipient

Ethvert vandområde som eksempelvis havet, en flod, et vandløb eller en sø ligesom et vandførende lag, til hvilket afløbssystemer udledes.

Reduceret areal

Den del af et givet opland, der giver anledning til afstrømning. Beregnes ved at summere produkterne af deloplandenes afløbskoefficienter og arealer.

Regnvand (overfladevand)

Nedbør, som ikke er trængt ned i jorden, og som er afledt til et afløbssystem direkte fra jordoverfladen eller fra ydre bygningsoverflader.

Regnvandsbetingede udløb

Udløb fra afløbssystemet som følge af nedbør.

Renovering

Fornyelse af en eksisterende ledning ved foring med en ny ledning (strømpeforing, stram foring, kort- og langrørsforing).

Rensebrønd

En brønd med en mindre diameter end 1 meter, som uden at give personadgang giver mulighed for at rense en ledningsstrækning.

Ristebygværk

Bygværk som ved hjælp af riste tilbageholder større bestanddele i spildevandet.

SAMBA

Simpel AfløbsModel til Beregning af Aflastningsmængder. SAMBA er et til MOUSE tilhørende modul til beregning af aflastningsmængder fra overløbsbygværker.

Sanering

Se Fornyelse

Selvrensning

Afløbsstrømmens evne til i et afløbssystem at løsrive og transportere faste partikler, der ellers ville aflejres permanent i røret.

Separatsystem

Afløbssystem, der normalt består af to rørledninger, hvoraf det ene transporterer spildevand og det andet regnvand.

Septisk spildevand

Anaerobt spildevand indeholdende sulfider.

SIMBAS

SIMpel dataBASe. Et databaseværktøj til administration af spildevandsforhold i spredt bebyggelse.

Skumbrædt

Anordning som i et overløbsbygværk skal skumme flydestoffer af overløbsvandet.

Spildevand

Alt vand der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer.

Stikledning

Den ledning der går fra den private del af en ejendoms afløbssystem og ud til hovedkloakken.

Særbidrag

Bidrag til kloakforsyningen udover det ordinære vandafledningsbidrag. Bidraget betales for særligt forurenet spildevand og fastsættelsen af det skal fremgå af betalingsvedtægten.

Tilslutningsbidrag

Bidrag til kloakforsyningen for at blive tilsluttet et offentligt kloaksystem. Bidragets størrelse fremgår af betalingsvedtægten.

Tilstandsregistrering

En registrering af kloaksystemets fysiske og kapacitetsmæssige tilstand baseret på særlige undersøgelser.

Tilstandsvurdering

En sammenfattende vurdering af kloaksystemets tilstand og funktion.

Totalomkostninger

Samlede udgifter i forbindelse med et system i dets forventede levetid, dvs. de totale anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der alle er kalkuleret på samme tidsbasis.

Trykledning

Rør, hvor afløbsvand transporteres ved hjælp af pumpning.

Tørvejrsafstrømning

Vandføringen i et afløbssystem under specificerede tørvejrsforhold.

Udløb

Afsluttende del af en rørledning fra hvilken afløbsvand er udledt til et rensningsanlæg eller en recipient.

Udsivning

Udsivning fra et afløbssystem til den omgivende jord.

Uvedkommende vand

Uønsket vand i et afløbssystem.

Vandafledningsbidrag

Bidrag til kloakforsyning for at lede spildevand til et offentligt kloaksystem. Bidragets størrelse og beregning fremgår af betalingsvedtægten. Beregnes tit på grundlag af vandforbruget.

Vandførende lag

Vandførende lag i de øverste jordlag. Det være sig lag med høj hydraulisk ledningsevne såsom sand og grus.

Vandføringssimulering

Modellering af vandføring i afløbssystemer

Vedligeholdelse

Rutinemæssigt arbejde, der udføres til sikring af en fortsat fejlfri funktion af afløbssystemer.