Gå til hovedindhold

Offentlighedsfasen

Fremtidige revisioner af planen sker ved ændringer i denne plan, hvor ændringer offentliggøres i henhold til lovgivningen.

Offentlighedsfasen

Dette forslag til "Spildevandsplan 2010 - 2021" for Ikast-Brande Kommune erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner samt tillæg hertil. Fremtidige revisioner af planen sker ved ændringer i denne plan, hvor ændringer offentliggøres i henhold til lovgivningen.
 
Forslaget til spildevandsplanen forventes godkendt af byrådet den 23. november 2009.
 
Herefter udsendes planforslaget i 8 ugers offentlig høring fra den 24. november 2009 til og med den 19. januar 2010.
 
I denne periode kan borgere, virksomheder, organisationer mv. komme med skriftlige kommentarer og/eller indsigelser til spildevandsplanen. Disse kan fremsendes pr. post eller sendes via e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.
 
Efter offentlighedsfasens udløb behandles de fremkomne kommentarer og indsigelser, som indgår ved byrådets endelige vedtagelse af spildevandsplanen.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 pkt. 7 stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg hertil kan indbringes for domstolen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt / offentliggjort.

I offentlighedsfasen er der indkommet indsigelser / kommentarer fra:
 
Der er ikke indkommet nogen indsigelser eller kommentar i offentlighedsfasen.

Forslaget til spildevandsplanen annonceres i Focus og på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.

Spildevandsplanen ajourføres løbende, hvis der konstateres forhold, som ikke er i overensstemmelse med angivelserne i spildevandsplanen.
 
Ajourføringer af spildevandsplanen kan kun omfatte tilpasninger, der ikke pålægger borgere omkostninger eller ændrer ved eksisterende afløbsformer. Ajourføringer forelægges ikke til politisk godkendelse eller udsendes i offentlig høring.
 
Ajourføring omfatter blandt andet:

  • Mindre rettelser af oplandsgrænser
  • Ændringer af kloakeringsprincipper
  • Evt. tilretning af ledningsregistrering
  • Tilknytning/sletning af yderligere dokumenter og links i afsnittet "Vil du vide mere"

Ovennævnte er eksempler, og der kan forekommer andre typer. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en vurdering af, hvad der er ajourføring, og hvad der er en revision, der kræver politisk godkendelse og offentlig høring.