Gå til hovedindhold

Økonomi og tidsplan

Økonomi og tidsplan

Økonomi og tidsplan

Kloakforsyningen er en momsregistreret forsyningsvirksomhed, som pr. 1.1. 2010 udskilles som selvstændigt selskab, der drives efter aktieselskabslovens bestemmelser. Selskabet er reguleret af vandsektorloven, hvor der bl.a. indføres et prisloft for takstfastsættelsen. Selskabets økonomi er således adskilt fra kommunekassen.

Af Tids- og aktivitetsplanen fremgår de påregnede investeringer i offentlige spildevandsanlæg, og efter hvilken tidsfølge projekterne forventes at være udarbejdet og anlæggene udført. Investeringerne er opgjort for planperioden 2010-2021. Oversigten er opdelt på 4 hovedgrupper, disses udførelsestidspunkter (år) samt samlede overslag for anlægsudgifter. Beløbsangivelserne er opført i 2009-prisniveau, og er ekskl. moms.
 
De i oversigten anførte investeringsbeløb er omtrentlige, og vil blive konkretiseret og eventuelt justeret i forbindelse med gennemførelse af detailundersøgelser for de enkelte projekter.
 
De årlige investeringsbeløb vil efter selskabets bestyrelses nærmere beslutning blive optaget i selskabets budget.
 
I investeringsplanen er ikke anført skønnede beløb til etablering af nye spildevandsanlæg i forbindelse med byggemodninger (detailkloakeringer) for kommunale udstykninger. Udgifterne til byggemodninger, herunder detailkloakering og eventuelle bassiner indregnes som en del af grundprisen for de salgbare arealer, og finansieringen foretages således af kommunekassen, som står i forskud, indtil arealerne er solgt. Private udstykninger byggemodnes af private bygherrer.
 
Til den lovbestemte kloakfornyelsesplanlægning i planperioden skal der også afsættes midler. Der er udarbejdet en overordnet handlingsplan for kloakfornyelse, hvor der fremgår en overordnet vurdering og prioritering af fremtidige kloakfornyelsestiltag for afløbssystemet i Ikast-Brande Kommune. Denne plan skal afstemmes med de fremtidige tiltag for det samlede afløbssystem i Ikast-Brande Kommune.

Som følge af de planlagte investeringer i nye spildevandsanlæg vil de løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassinanlæg, renseanlæg mv. blive tilpasset.
 
De årlige driftsudgifter vil blive budgetteret efter det aktuelle behov i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse for selskabet.

Beholdningsregnskabet for Kloakforsyningen fremgår af kommunens og selskabets årlige regnskaber.
 
Den gældende betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ikast-Brande Kommune trådte i kraft den 1. januar 2007.
 
Nye kloakanlæg, der er foranlediget af denne spildevandsplan, vil blive finansieret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende betalingsvedtægts bestemmelser.
 
Betalingsvedtægten fastsætter, hvorledes Kloakforsyningens indtægter bringes til veje. Indtægterne kan henføres til:

  • Tilslutningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag
  • Særbidrag
  • Vejbidrag

De gældende takster for Kloakforsyningen fremgår her.

Omkostninger til forbedring af ejendommens afløbsforhold påhviler grundejeren. Kommunen skal dog, når der er givet ejere af helårsboliger et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 4 om forbedret rensning lade påbuddet følge af et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen jf. § 5 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.
 
Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at kloakforsyningen på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning der rensemæssigt opfylder påbuddet, mod at ejeren af ejendommen betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift svarende til bestemmelserne i kloakforsyningens betalingsvedtægt.
 
Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at en ejendom der accepterer tilbuddet om medlemskab, bliver solidarisk med de ejendomme, der er tilsluttet kloakforsyningen.
 
Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer ligeledes, at der ikke senere kan opkræves tilslutningsbidrag i forbindelse med en eventuel kloakering af ejendommen.
 
Det etablerede anlæg er privatejet (lodsejeren), og de nærmere bestemmelser om forholdet mellem kloakforsyningen og ejeren af ejendommen skal fremgå af en kontrakt mellem lodsejer og Kloakforsyningen.

I forbindelse med udførelsen af spildevandsanlæg skal tilkobling til spildevands- og regnvandsskelbrønde samt sløjfning af septiktanke udføres og betales af hver enkelt berørt lodsejer. I det omfang lodsejeren vælger at etablere nedsivningsanlæg for overfladevand på den enkelte ejendoms grund, skal udgifterne herved også afholdes af den respektive lodsejer.
 
For områder, hvor der er truffet bestemmelse om fælles bortskaffelse af indholdet fra bundfældningstanke (tømningsordning), gælder bestemmelserne angivet i et særskilt regulativ for tømningsordningen.
 
Tømningsordningen drives som en selvstændig forsyningsvirksomhed. Taksterne findes her.
 
Kommunalbestyrelsen kan jf. lovgivningen endvidere bestemme, hvorledes udgifterne til undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af, om nedsivningsanlæg kan etableres, skal fordeles på de pågældende ejendomme.

Tids- og aktivitetsplan (pdf)

Økonomiplan (pdf)