Gå til hovedindhold

Målsætning

I forbindelse med udarbejdelsen af denne spildevandsplan har såvel de politiske som de tekniske målsætninger for spildevandsområdet været drøftet.

Målsætning

Målsætningerne omfatter således mål for:

 • Politiske målsætninger
 • Serviceniveau
 • Spildevandsrensning
 • Vandløb og søer
 • Det åbne land
 • Kommunikation

 
Målsætningerne er opstillet for spildevandsplanens planperiode 2010-2021 og er i overensstemmelse med de politiske mål, der er baseret på kommunens Vision 2012.
 
Målene skal blandt andet nås gennem de tiltag på spildevandsområdet, der er angivet i denne spildevandsplan.

Målsætningerne for Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 er udarbejdet i forhold til kommunens Vision 2012

 Spildevandsplanen skal:

 • Sikre mest muligt miljø for pengene gennem helhedsløsninger i forbindelse med transport, rensning og bortskaffelse af regn-  og spildevand.
 • Opstille rammerne for håndtering af dræn-, regn-, og spildevand
 • Sikre bortskaffelse af spildevandsslam på en miljørigtig og økonomisk forsvarlig måde.
 • Formidle forhold vedrørende regn- og spildevandshåndtering til borgere og andre interessenter.

 

 • Ikast-Brande Kommune vil fremme etablering af separate regn- og spildevandssystemer i både nye og eksisterende områder med tæt lav og åben lav boligbyggeri samt i industriområder.
 • Lokal nedsivning af regnvand skal være med til at forbedre de hydrauliske forhold i både afløbssystem og recipienter samt medvirke til grundvandsdannelse.
 • Ikast-Brande Kommune vil inddrage den nyeste forskning, viden og teknologi indenfor afløbs- og renseteknologi.
 • Renseanlægsstrukturen skal være økonomisk og miljømæssig bedst mulig.
 • Slam fra spildevandsanlæg skal bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Udledninger fra afløbssystemet til vandløb og søer må ikke forårsage uæstetiske påvirkninger af disse og heller ikke være en hindring for opfyldelse af vandløbenes og søernes målsætninger.
 • Etablering af regnvandsbassiner til reducering af den hydrauliske og stofmæssige belastning af recipienter skal koordineres med vandløbsrestaurering, naturgenopretning og rekreative interesser, for at sikre optimale økonomiske løsninger.
 • Flytning af regnvand over vandskel må ikke medføre, at vandløbsmålsætninger ikke kan opnås.
 • Der skal arbejdes for at spildevandsrensning i det åbne land bliver miljømæssigt, hygiejnisk og æstetisk forsvarligt.
 • Spildevandsafledningen i det åbne land skal foregå på en sådan måde, at det ikke fører til manglende opfyldelse af målsætning for vandløb og søer.
 • Spildevandsafledningen i det åbne land må ikke føre til forurening af grundvandet.
 • Borgere og virksomheder skal generelt opleve et højt service- og informations-niveau.
 • I forbindelse med fornyelse og udbygning af afløbssystemet, skal der tages hensyn til konsekvenser af klimaændringer.
 • Borgernes oplevelse af oversvømmelser ønskes minimeret.
 • Regnvandsbetingede udledninger af separat regnvand eller opspædet spildevand til vandløb og søer skal overholde miljømyndighedernes anvisninger.
 • Spildevandssystemet, herunder renseanlæg og slambehandling, må ikke medvirke til forurening af grundvandet på en måde, der forhindrer anvendelse af dette til drikkevand eller forhindrer opfyldelse af målsætninger for vandløb og søer.
 • Afløbssystemet udføres således, at et godt arbejdsmiljø i forbindelse med drift og vedligehold, sikres bedst muligt.
 • Ved etablering og ombygning af afløbssystemet afvejes de økonomiske udgifter i forhold til oversvømmelser, miljøpåvirkning, etc.