Gå til hovedindhold

Lov- og plangrundlag

Lov- og plangrundlag

Lov- og plangrundlag

Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen. Planen beskriver rammerne for Ikast-Brande Kommunes bortskaffelse af spildevand og regnvand, og er bindende for kommunen, borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner.
 
Kommunen er således forpligtiget til at udføre ændringer af de offentlige anlæg i overensstemmelse med, hvad der er beskrevet i planen. Der kan udstedes påbud og udføres ekspropriationer med lovhjemmel i blandt andet spildevandsplanen.

Ved at vælge i menuen til venstre kan du læse om det lov- og planmæssige grundlag for udarbejdelsen af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 20120-2021.

Lovbekendtgørelse nr. 1028 af 20. oktober 2008 (miljømålsloven) om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.
Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse (med senere ændringer) (§ 32).
Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandtilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (med senere ændringer).
Lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 (med senere ændringer) om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.
Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 (med senere ændringer) om afgift af spildevand.
Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 (slambekendtgørelsen) om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
 
Denne spildevandsplan vedtages af byrådet, og vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Med denne plans vedtagelse har byrådet ret til at gennemføre nødvendige ekspropriationer for gennemførelse af planen.
 
De lovmæssige krav til indholdet i spildevandsplanen fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 32 samt af spildevandsbekendtgørelsen.
 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007) skal det klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af spildevandsplanen.
 
Afgørelse om der skal gennemføres en miljøvurdering bekendtgøres samtidig med offentliggørelsen af spildevandsplanen. Afgørelsen kan indbringes for Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden 4 uger efter offentliggørelsen.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både lokalt og regionalt.

Forhold til regionplanlægning

De væsentligste hensyn i relation til spildevandsplanen er målsætningerne for vandområdernes kvalitet samt forhold omkring grundvandsbeskyttelse.
 
Tidligere var amternes regionplaner bestemmende for, hvilke kvalitetsmål kommunernes vandløb, søer og kystvande skulle overholde. De gældende regionplaner er ophøjet til landsplandirektiver, frem til vedtagelse af en ny kommuneplan. For vandområdet er regionplanens bestemmelser fortsat gældende frem til vedtagelse af en ny Vandplan, som udarbejdes af de statslige miljøcentre.
 
De gældende regionplaner for Ikast-Brande Kommune er Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt og Regionplan 2005 for Vejle AmtXXX.
 
Med implementeringen af EU's vandrammedirektiv, der trådte i kraft d. 22. december 2000, er det således fremover miljøcentrenes vandplaner, der er bestemmende for administrationen af vandløb, søer og kystvande. Baggrundsdata vedr. miljøforhold kan ses på Danmarks Miljøportal.
 
Spildevandsudledninger omfattet af spildevandsplanen må således ikke være til hinder for, at de i regionplanen / vandplanen fastsatte målsætninger for vandområderne kan opfyldes. Der skal tages stilling til, hvorledes målsætningerne kan opfyldes, i det omfang en manglende opfyldelse af målsætningerne skyldes spildevandsudledninger omfattet af spildevandsplanen. Nye udledninger af spildevand, regn- og overfladevand må ikke være til hinder for opfyldelse af målsætninger for vandløb, søer og kystvande.
 
Spildevandsplanen skal således være i overensstemmelse med de anførte regionplaner med henblik på beskyttelse af vandområder, grundvand og forureningsfølsomme områder.

Forhold til kommuneplan og lokalplaner

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune, hvor bl.a. den overordnede disponering af arealerne i kommunen er angivet.
 
Det skal sikres, at der også er overensstemmelse med gældende lokalplaner, og særligt overensstemmelse med bestemmelser heri, der vedrører eller indvirker på spildevandsafledningen. I lokalplanerne er der typisk fastsat begrænsninger i bebyggelsernes karakter (og dermed spildevandsafledning) og befæstelse, og det er kommunalbestyrelsen der skal sikre, at der er overensstemmelse med de i spildevandsplanen fastsatte oplandsbelastninger.

Tidsmæssig planlægning

Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem den fysiske planlægning (byggemodninger m.v.), og hvornår de kommunale spildevandsanlæg etableres.

Forhold til vandløbenes fysiske tilstand

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udledninger af spildevand til vandløb, særligt herunder tag- og overfladevand, sker på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet, altså at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres.
 
Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativer for de offentlige vandløb. I vandløberegulativerne står der blandt andet, hvornår og hvordan vandløbet skal plejes. Der er også oplysninger om hvilke pligter og rettigheder man som lodsejer har og om
krav til vandløbets "vandføringsevne".

Øvrig kommunal planlægning

Bortskaffelsen af spildevand i kommunen skal være i overensstemmelse med øvrige kommunale sektorplaner på miljø- og planlægningsområdet:

  • Vandforsyningsplan (der er udelukkende private vandværker i kommunen og en ny vandforsyningsplan er under udarbejdelse i samarbejde med disse)
  • Affaldsplan

Planen skal desuden forholde sig til udarbejdede og godkendte planer for kloakforsyningen (eksempelvis strategiplaner, kloakfornyelsesplaner etc.)

Det fremgår af denne plan, hvilke ejendomme der er beliggende inden for områder med kloak (kloakoplande). Du finder dem ved at trykke på "Kort og Data" i menuen herover.
 
Der er tilslutningsret og -pligt for en ejendom, når der er ført stikledning(-er) fra den offentlige kloak frem til grundgrænsen. Pligten og retten gælder for såvel eksisterende ejendomme, der umiddelbart kan tilsluttes, som for alle nye ejendomme (jf. Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 3 og 4 samt Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 5).
 
Alle ejendomme berørt af kloaksaneringsprojekter, nye detailkloakeringer og lignende arbejder pålægges at sløjfe evt. eksisterende septiktank(e) køkkenbrønd(e) ved tilslutning til offentlige kloakanlæg. Hjemmel til at påbyde sløjfning af septiktanke samt udførelse af separering af eksisterende afløbssystem på egen grund findes i Miljøbeskyttelseslovens §30.

Iht. lovgivningen er der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis til offentlige spildevandsanlæg for eksisterende tilsluttede ejendomme, såfremt lodsejerne måtte ønske dette.
 
Ikast-Brande Kommunes generelle holdning er, at en ophævelse af tilslutningsretten- / pligten primært skal tjene kloakforsyningens interesse, og dermed alle, der er tilsluttet. Er dette ikke tilfældet, vil der normalt ikke blive givet tilladelse til udtræden. Der ydes normalt ikke tilbagebetaling af en del af standardtilslutningsbidraget.
 
Hvor fælleskloakerede områder separeres, påbydes grundejeren separering af regnvand for egen regning. Ønsker grundejeren at nedsive tagvandet i stedet for separering, accepteres dette, men der ydes generelt ingen tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget.
 
I andre tilfælde kan det være en fordel for kloakforsyningen, at flere ejendomme samlet nedsiver regnvand på egen grund. Såfremt grundejere i et samlet område imødekommer kloakforsyningens ønske om nedsivning af regnvand, ydes tilbagebetaling af 40% af standardtilslutningsbidraget.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007) skal det inden spildevandsplaner vedtages klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af planen. Der er derfor foretaget en screening af planen i henhold til loven.
 
Da denne spildevandsplan hovedsagelig er en sammenskrivning af de tre tidligere kommuners spildevandsplaner samt tillæg hertil, anses det ikke umiddelbart for nødvendigt at foretage en miljøvurdering af spildevandsplanen.
De nyudlagte områder i henhold til kommuneplanen indgår i denne spildevandsplan. I forbindelse med lokalplaner for de nye områder foretages en særskilt vurdering af miljøforholdene i henhold til loven, herunder spildevand.
 
I forbindelse med de konkrete anlægsprojekter affødt af planen skal det dog i hvert tilfælde vurderes om disse skal VVM godkendes jf. VVM-bekendtgørelsen  (bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006) og VVM-vejledningen (Vejledning om VVM i planloven af 12. marts 2009).
 
Afgørelse om der skal gennemføres en miljøvurdering bekendtgøres samtidig med offentliggørelsen af spildevandsplanen. Afgørelsen kan ikke påklages.