Gå til hovedindhold

Etablering af et regnvandsbassin

Etablering af et regnvandsbassin

Etablering af et regnvandsbassin

Du skal være opmærksom på, at når der skal etableres et regnvandsbassin, skal der indhentes tilladelse til placering af bassinet, samt tilladelse til udledning af spildevand til vandløb. Du skal have tilladelserne inden opstart af anlægsarbejdet. Udover sagsbehandlingstiden til udarbejdelse af tilladelserne, er der nogle høringsperioder inden tilladelserne kan gives.

Placering af regnvandsbassin

Den fysiske placering af regnvandsbassiner skal indledningsvist afklaret i samarbejde med Ikast-Brande Kommunes miljøafdeling.
 
Det bør generelt tilsigtes, at undgå placering af bassinanlæg i følgende områder:

  • Beskyttede naturtyper (enge, vandhuller, heder, moser, strandenge, overdrev). Der kan muligvis gives dispensation for Naturbeskyttelsesloven i disse områder.
  • Sten- og jorddiger
  • Fortidsminder og fredede områder.

Myndighedsforhold

Det skal ved hvert anlægsprojekt vurderes, om følgende skal foreligge:
 
Spildevandsplan
Matrikler, der berøres af et kloakprojekt, skal være beskrevet i en spildevandsplan eller et tillæg hertil, før kloakprojektet kan opstartes. Et tillæg til spildevandsplanen skal i offentlig høring i 8 uger.

Udledningstilladelse

Udledningstilladelse skal foreligge før opstart af anlægsarbejdet.
 
Ansøgning om udledningstilladelse skal indeholde følgende:

  • Kort beskrivelse af projekt.
  • Data om oplandet (oplandstype, oplandsareal, befæstelsesgrad, hydrologisk reduktionsfaktor).
  • Data om udløb (udløbsnummer, recipient, udløbsflow, gentagelsesperiode for overskridelse af udløbsflow, magasinvolumen, vådvolumen, er der sandfang, olieudskiller og afspærringsmulighed, metode for flowregulering, bassinudformning og udløbsudformning).
  • UTM - koordinater for bassin og udløbspunkt.

Ansøger skal være opmærksom på, at der udover sagsbehandlingstiden, er nogle høringsperioder inden udledningstilladelsen kan gives. Udledningstilladelser sendes til høring i Miljøcenter Ringkøbing. Miljøcenteret har en høringsfrist på 4 uger. Dette er gældende for Ikast-Brande Spildevand A/S udledninger. Udledninger fra private virksomheder sendes til orientering til Miljøcenter Ringkøbing. Efterfølgende sendes udledningstilladelsen i offentlig høring med en klagefrist på 4 uger. Dette er gældende for alle udledningstilladelser. Høringsfristen er i alt på 5-10 uger.

Byggetilladelse

Behov for en byggetilladelse afklares før detailprojektering.
 
Landzonetilladelse
Der skal ansøges om landzonetilladelse hvis bassinet placeres udenfor byområder (byområder er områder, som er omfattet af lokal- eller kommuneplan).
 
Landzonetilladelser sendes i nabohøring med en klagefrist på 2 uger og efterfølgende til offentlig høring med en klagefrist på 4 uger. Høringsperioden er i alt på 5-7 uger.
 
Tilladelse/dispensation i forhold til Naturbeskyttelsesloven
Der skal gives en dispensation, hvis bassinanlægget placeres i eller ved beskyttede naturtyper m.m.

Tilladelse til jordflytning

Som udgangspunkt anbefales at overskudsjord indarbejdes i bassinets brinker eller omkring bassinet.
Alternativt skal jorden flyttes. Dette kræver, at ansøger anmelder jordflytningen til Ikast-Brande Kommune.

Grundvandssænkning

Skal anmeldes til Ikast-Brande Kommune, som laver en vurdering fra sag til sag.

Orientering af museum

Forud for opstart af anlægsarbejdet skal Herning museum orienteres. Såfremt Herning museum ønsker arkæologisk undersøgelse opstartes denne. Herning Museum kan kontaktes på tlf.: 96 26 19 00.
 
Bygherre skal betale eventuelle omkostninger.

Gennemførelse af åstedsforretning

Ved placering af bassinanlæg på anden mands grund skal der som udgangspunkt forventes foretaget en ekspropriationsforretning. Åstedsforretningen varsles 4 uger før. Efter åstedsforretningen er der en 3 ugers periode, hvor lodsejere kan komme med bemærkninger før der gennemføres en ekspropiationsbeslutning. Ved gennemførelse af en ekspropriationsforretning er der en klagefrist på 4 uger.
 
Ekspropriationsforretning træffes af byrådet.