Gå til hovedindhold

Ejendomme på landet

Ejendomme på landet

Ejendomme på landet

Der har gennem de senere år været øget fokus på spildevandsafledningen fra spredt bebyggelse dvs. enkeltejendomme, sommerhuse og mindre samlede bebyggelser. Dette skyldes bl.a., at der generelt gennem flere år er registreret spildevandspåvirkning af vandløb og søer fra ejendomme i det åbne land. Derfor er der sket ændringer af spildevandslovgivningen med hensyn til forhold i det åbne land.
 
Indsatsen vil naturligt koncentrere sig om landsbyer og mindre samlede bebyggelser, som ikke har noget sammenhængende offentligt kloaksystem. Her afledes spildevandet typisk via bundfældningstanke til nedsivning, i private rørledninger eller i dræn direkte til vandløb, vådområder eller søer.
 
Spildevandsudvalget, som tidligere var nedsat af Folketinget, har anlagt følgende definition af det åbne land og spredt bebyggelse:

"Ved det åbne land/spredt bebyggelse forstås spildevandsudledninger fra alle ejendomme med en spildevandsbelastning mindre end 30 PE uden for kommunale kloakoplande, dog undtaget virksomheder med en kapitel 5 - godkendelse, der samtidig har udledningstilladelse for spildevand (efter kap. 4 i Miljøbeskyttelsesloven)."

Udledning af spildevand fra spredt bebyggelse forurener mange steder små vandløb og søer. Generelt er langt størstedelen af de forurenede vandløb små vandløb, som forurenes af organisk stof fra spildevand, som udledes til vandløbet eller via rørlagte tilløb fra enkeltbeliggende ejendomme og mindre samlede bebyggelser.
 
Forureningspåvirkningen af søer skyldes først og fremmest spildevandets indhold af fosfor, men også det organiske stof i spildevandet kan forårsage forurening af mindre søer.
 Miljøstyrelsen har i forbindelse med arbejdet omkring forbedret spildevandsrensning i det åbne land defineret følgende renseklasser med stofreduktionskrav:

Renseklasse Organisk stof (Bl5) Total fosfor Nitrifikation (total ammonium)
SOP 95% 90% 90%
SO 95%   90%
OP 90% 90%  
O 90%    

O: Reduktion af organisk stof
P: Reduktion af fosfor
SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
 
Disse renseklasser er nu indarbejdet i lovgivningen og anvendes i forbindelse med den udpegning af områder, hvor der skal ske forbedret rensning. Tidligere var det amterne, der foretog denne udpegning. Nu er det Miljøcentrene, der i vandplanerne udpeger områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning.
 
I nedenstående tabel er angivet en oversigt over hvilke anlægstyper, der opfylder de pågældende renseklasser.

Anlægstype Renseklasse
Pilerenseanlæg uden afløb Alle klasser
Pilerenseanlæg med nedsivning Alle klasser
Nedsivningsanlæg Alle klasser
Hævet nedsivningsanlæg Alle klasser
Samletank Alle klasser
Typegodkendt minirenseanlæg Jf. typegodkendelse
Biologisk sandfilteranlæg O og SO
Rodzoneanlæg O

Vandløbsoplandet for Pytmose Bæk

Ringkøbing Amt har i Regionplan 2005 fastslået, at målsætningen i ét enkelt vandløb i kommunen ikke er overholdt pga. afledningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land.
 
Regionplan 2005 angiver, at der er tre årsager til, at målsætningen i Pytmose Bæk ikke er opfyldt. Disse er:

 • Spildevand fra spredt bebyggelse
 • Spildevand fra renseanlæg og/eller regnbetingede udløb
 • Dårlige fysiske forhold i vandløbet

Alle berørte ejendomme i oplandet til Pytmose Bæk skal rense spildevandet, så det opfylder renseklassen SO.
 
Der er opstillet en tids- og handleplan for forbedring af vandkvaliteten i Pytmose Bæk, som fremgår af tillæg til spildevandsplanen for den tidligere Brande Kommune.
 
Så snart målsætningen er opfyldt foretages ikke yderligere. Dette kan betyde, at der ikke skal foretages forbedret rensning for ejendomme i det åbne land.

Fremtidige forhold

I planperioden 2010-2013 prioriteres indsatsen vedrørende spildevandsafledningen i det åbne land ved ejendomme beliggende i oplande til de mest forureningsfølsomme recipienter, som udpeges af Miljøcentrene i vandplanerne jf. afsnittet om vandløb og søer.
 
Der skal således i overensstemmelse hermed udføres forbedring af afløbsforholdene for ejendomme i det åbne land, når vandplanerne foreligger. Dette kan ske ved en frivillig indsats eller ved udstedelse af påbud.

Utidssvarende forhold

Ejendomme kan have problemer med driften af spildevandsanlægget.
 
Problemer ved enkeltejendomme med nedsivning af spildevand er primært enten:

 • Dårligt fungerende anlæg. Der er ofte tale om ældre anlæg uden tilstrækkelig kapacitet (små septiktanke og et lille nedsivningsareal) eller
 • Konflikterne i relation til enkeltvandforsyningsanlæg (private boringer og brønde).

Generelt gælder for ejendomme på landet, at den eksisterende rensning og afledning kan fortsætte såfremt:

 • der ikke kan påvises en forurening af vandrecipienter, eller
 • der ikke er tale om et ulovligt anlæg, eller
 • der ikke er risiko for forurening af grundvand til drikkevandsformål fra den enkelte ejendoms spildevandsanlæg.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal der iværksættes tiltag på den enkelte ejendom, som gør, at forureningen bringes til ophør.
 
Ikast-Brande Kommune kan varsle og meddele påbud i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 30, hvis forholdet vedrører vandløbsrecipienter og lovens § 20 i relation til nedsivningsanlæg.
 
I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen giver ejere af helårsboliger påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.
 
Kommunen vil normalt ikke gå ind og gennemføre en ekspropriation for at give en ejer mulighed for at gennemføre en bestemt spildevandsløsning.
 
Der er en række ejendomme, der har utidssvarende spildevandsforhold (udledning på jordoverfladen). Ikast-Brande Kommune har gennemført stikprøvekontrol af disse ejendomme.
 
Erfaringerne fra stikprøvekontrollen viser, at det kun er enkelte ejendomme, hvor udledningen gav anledning til uacceptable hygiejniske forhold.
 
På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at det ikke er påkrævet med en særlig indsats på området. Ejendommenes spildevandsforhold vil derfor blive behandlet i forbindelse med følgende situationer:

 • Salg af ejendommen
 • Ansøgning om ombygning
 • Tilsynsbesøg

Ved enhver ejendom, som ikke med et ledningssystem er tilsluttet et offentligt spildevandsrenseanlæg, skal der i forbindelse med afløbssystemet fra ejendommen forefindes en godkendt samletank eller bundfældningstank.
 
Af hensyn til vandmiljøet og for at sikre en bedre drift af de private bundfældningstanke har Ikast-Brande Kommune indført en obligatorisk tømningsordning for alle bundfældningstanke. For at mindske forureningen med spildevand, bliver alle bundfældningstanke på landet derfor tømt 1 gang årligt via en fælles kommunal tømningsordning. I sommerhusområderne tømmes 1 gang hvert 2. år.
 
Ordningen gælder for alle ejendomme, som har septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke. Ejendomme med tørkloset eller samletank er undtaget denne ordning.
 
Ved bundfældningstanke forstås enhver form for nedgravede tanke, hvortil der afledes husspildevand, og som indrettes således, at der kan tilbageholdes bundfældeligt materiale (slam) fra husspildevand.
 
Tømningsordningen er udarbejdet iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (med senere ændringer). Reglerne for ordningen fremgår af regulativet for tømningsordningen, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Du kan læse tømningsregulativet ved at trykke på dette link Ikast-Brande Kommunes tømningsregulativ

Tømning af bundfældningstanke 

Tømning af bundfældningstanke i Ikast-Brande Kommune administreres af Kommunes spildevandsselskab, Ikast-Brande Spildevand A/S.
Har du spørgsmål vedrørende tømningen skal du kontakte Spildevandsselskabet på telefon 9660 3500 eller på mail info@ibspild.dk