Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søer

I Ikast-Brande Kommune findes 11 målsatte søer. Kun Hampen Sø lever på nuværende tidspunkt op til sin målsætning i Regionplanen.
 
Lang de fleste søer er gennem tiden blevet belastet med næringsstoffer som især fosfor og kvælstof. Dette medfører en stærkt forøget algevækst i søerne med lavt sigtedybde til følge (uklart vand).
 
Denne påvirkning af søerne gennem de sidste 30-50 år skyldes hovedsagelig intensivering af landbrug og udledning af urenset spildevand fra enkelteejendomme. Udledninger fra dambrug har også bidraget til en øget algevækst i søerne. En række tiltag i den sidste planperiode er iværksat for at forbedre tilstanden, men modsat vandløbene er søer svære at få bragt på ret kurs, selv om forureningen fra omgivelserne kommer under kontrol. Det skyldes ophobet fosfor i sedimentet fra tidligere tiders udledninger. De mange alger og et næringsrigt sediment fra tidligere tiders udledninger er sammen med få fiskearter i søerne som skalle og brasen i stand til at fastholde en dårlig miljøtilstand. 
 
Måleparameteren i de kommende vandplaner forventes at blive klorofylindholdet.
 
I de kommende vandplaner er kommunens søer nærmere beskrevet, herunder tilstanden.