Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ejendomme på landet

Der har gennem de senere år været øget fokus på spildevandsafledningen fra spredt bebyggelse dvs. enkeltejendomme, sommerhuse og mindre samlede bebyggelser. Dette skyldes bl.a., at der generelt gennem flere år er registreret spildevandspåvirkning af vandløb og søer fra ejendomme i det åbne land. Derfor er der sket ændringer af spildevandslovgivningen med hensyn til forhold i det åbne land.
 
Indsatsen vil naturligt koncentrere sig om landsbyer og mindre samlede bebyggelser, som ikke har noget sammenhængende offentligt kloaksystem. Her afledes spildevandet typisk via bundfældningstanke til nedsivning, i private rørledninger eller i dræn direkte til vandløb, vådområder eller søer.
 
Spildevandsudvalget, som tidligere var nedsat af Folketinget, har anlagt følgende definition af det åbne land og spredt bebyggelse:

"Ved det åbne land/spredt bebyggelse forstås spildevandsudledninger fra alle ejendomme med en spildevandsbelastning mindre end 30 PE uden for kommunale kloakoplande, dog undtaget virksomheder med en kapitel 5 - godkendelse, der samtidig har udledningstilladelse for spildevand (efter kap. 4 i Miljøbeskyttelsesloven)."